Целодневна Детска Градина №2

„През есента на 1968 год. в град Мездра, сред новостроящия се квартал „Слънчев бряг”,отваря врати нова сграда-просторна и слънчева с 4 занимални, 4 спални помещения, медицински кабинет, кухненски блок, локално парно, обширен двор с подходящи съоръжения. Още от откриването й колективът насочва усилията си към утвърждаване мястото на детското заведение в предучилищния сектор на града.“
/ цитат от летописната книга на ЦДГ №2/
Ето я днес- претърпяла много промени, устояла на много стилове на управление, помъдряла с времето Целодневна Детска Градина №2 има своето извоювано самочувствие и спечелено доверие, обезпечени с професионална стабилност и зрялост.
Тя е общинска детска градина – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на община Мездра. Разполага с една база в гр. Мездра с 4 градински групи и една база в село Моравица с една смесена група. В ЦДГ №2 се обучават и възпитават 120 деца – 97 деца в ЦДГ – гр. Мездра и 23 деца в смесена група – ДГ с. Моравица.
За да се чувстват децата щастливи в ЦДГ №2 се грижат общо 21 човека персонал – 1 директор, 10 непедагогически персонал и 10 педагогически персонал /9 старши учители и 1 главен учител/. Всички учители притежават висока педагогическа и професионална култура, личностни качества, които са необходимост при ориентирането в общочовешките ценности и формирането на определени умения и навици.
Директорът и неговия екип, чрез своята управленска и педагогическа култура, създават положителен и творчески микроклимат на образователната среда, в която децата и възрастните се чувстват спокойни, уверени, защитени, общуват като равнопоставени членове, развиват се и се усъвършенстват. В детската градина има екипност, толерантност и взаимопомощ. Всички се стремят към стимулиране на детската активност, инициативност и индивидуалност, приобщаване към национални общочовешки ценности и норми. Чрез осъществяваното педагогическо взаимодействие допринасят за личностното развитие на децата.
Наши приоритети са:
• Доброто сътрудничество с родители;
• Осигуряване равен достъп на всички деца, като се диференцират грижите спрямо техните различни потребности;
• Постигане високо качество на предучилищна подготовка;
• Успешна интеграция на деца в риск ;
• Завоюване авторитет сред родители и общественост.

Нашият девиз е: « Обучение заедно, оценявайки различията»