ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №1"МИР"

Адрес гр.Мездра, ул"Св.св. Кирил и Методий" №47, тел. 0910 92510
e-mail - odzmir mezdra@abv.bg

ОДЗ №1”Мир” гр. Мездра, Община Мездра е открита на 01.11.1971г.
В нея се обучават 214 деца на възраст от 1 до 7 години разпределени в 9 групи / 8 градински и една яслена група/. Три от тях са едногруптни в селата
Долна Кремена, Горна Кремена и Типченица /, където децата са предимно от ромски произход/.
От 2002г. експериментирахме програма с приоритетна насоченост към социализация и интеграция на деца в неравностойно социално положение. Работим и за екологичното възпитание на децата във връзка с програма „Неогея”
ОДЗ №1 ”Мир”гр. Мездра има собствена Стратегия за привличане и задържане на деца от етническите малцинства, приета на педагогически съвет с Протокол №2 / 20.09.2007г.
Нашият екип споделя мисията, че всички деца имат равни права, независимо от техния социален или етнически произход.
От 2006 г.със съдействието на община Мездра предлагаме транспорт и превозваме деца от селата в района на Мездра, където няма детски градини. Осигуряваме възможност за взаимно опознаване и разбирателство между различните етноси, преодоляване на предразсъдъци и дискриминация. Заедно сме в обучение, образование, развлечение и игри.В проекта BG-06 „Заедно можем повече”от ОДЗ№1”Мир” са включени 58/петдесет и осем /деца в риск и социално слаби.
Екипа на ДЗ мотивиран от предизвикателствата на динамично променящите се условия сме отворени към иновациите.