Заключителна пресконференция

На 27.04.2017 г. в заседателна зала на община Мездра, се проведе заключителна пресконференция по Проект BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”, Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. между Министерство на образованието и науката и бенефициент Община Мездра.
По време на заключителната пресконференция, Елена Нанова ръководител на проекта представи презентация, с която бяха отчетени изпълнението на целите, както и реализираните дейности и резултатите по изпълнения проект. Участие в заключителната пресконференция взеха, кмета на Община Мездра инж. Генади Събков, директори и учители от детските градини, също така и ромските медиатори, всички участваха активно в изпълнението на проекта.
Размера на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 220 194 евро. Основната цел на проекта е подобряване на благосъстоянието на деца в риск на територията на община Мездра, посредством създаване на подходяща среда за протичане на учебния процес, като предпоставка за успешната социална и образователна интеграция на децата в неравностойно положение. Продължителността на изпълнение на проекта е до 30.04.2017 г.

Този документ е създаден в рамките на проект BG06-202 " Заедно можем повече -за подобряване на благосъстоянието на децата в риск на територията на Община Мездра". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Програмния оператор.

Снимки от заключителната пресконференция може да видите тук