За проекта

Проект BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”

На 18.07.2014г. бе подписан договор Договор № ДО3-349/18.07.2014г. и стартира Проект BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”, Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. между Министерство на образованието и науката и бенефициент Община Мездра.
Основна цел на проекта:
Подобряване на благосъстоянието на деца в риск на територията на община Мездра, посредством създаване на подходяща среда за протичане на учебния процес, като предпоставка за успешната социална и образователна интеграция на децата в неравностойно положение.
Реализацията на заложената цел ще бъде осъществено посредством следните специфични цели:
• Подобряване на условията за равен достъп до учебно-възпитателния процес;
• Допълнително обучение на 20 педагогически специалисти и 2 ромски медиатори за работа с деца в неравностойно положение;
• Назначаване на ромски медиатори за улесняване интеграцията на деца и семейства в риск от ромското етническо малцинство;
• Провеждане на допълнителни занимания с деца, в т.ч. и от етническите малцинства за подобряване поготовката им за училище, социалните и езикови умения на деца в уязвимо положение;
• Подобряване на физическата средата в детските градини, в които протича учебния процес;
• Осъществяване на инициативи за социално включване и взаимно опознаване на децата в риск;
• Привличане на родителите и заинтересовани страни в процеса на образователна и социална реализация на децата;
• Провеждане на информационни кампании за промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност към деца в риск;

Посочените по-горе основна и специфични цели на настоящия проект са в пълно съответствие с целта на ПРОГРАМАТА „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК” насочена към подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск, както и с целта на КОМПОНЕНТ 2 „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В РИСК” за постигане на по-добра подготовка за училище за деца в уязвимо положение, включително и от ромски произход; по-добри социални умения на децата на възраст 3 – 6 години; по-добри езикови умения при деца, говорещи различен от българския език.
Предвидени дейности:
1. Формиране на екип и управление на проекта.
2. Обучение на служители от целевите детските градини и назначаване на ромски медиатори за работа с деца в риск.
3. Подготовка на тръжни документации и доставка на оборудване в целевите детски градини.
4. Изпълнение на мерки по информация и публичност и форуми за повишаване ангажираността и осведомеността на заинтересованите страни.
5. Инициативи за социално включване и взаимно опознаване на децата, включително и тези в риск.

Обща стойност на проекта: 220 194.00 евро

Начало на проекта: 18.07.2014г.

Край на проекта: 30.04.2016 г.